عشبه مغربی

عشبه مغربی

  • نام: عشبه مغربی
  • نوع: مفردات گیاهی
  • نام انگلیسی: Smilaz occidental
  • محصول: