پسته

پسته

  • نام: پسته
  • نوع: خشکبار
  • نام انگلیسی: Pistachio
  • محصول: