سنجد

سنجد

  • نام: سنجد
  • نوع: خشکبار
  • نام انگلیسی: Oleaster / Elaeagnus Angustifolia
  • محصول: