image

کاهش وزن با استفاده از گیاهان دارویی

چاقی و اضافه وزن امروزه یکی از مشکلات بسیاری از افراد شده است. به طوری که شیوع آن در تمامی جوامع و گروه های سنی در جهان با سرعتی هشدار دهنده در حال افزایش است. اضافه وزن در مراحل بالاتر باعث بیماری های جبران ناپذیری می شود. استفاده از داروهای صنعتی هم توصیه نمی شود. اما استفاده از دارو ها و مکمل های گیاهی ضرری ندارد. همراه ستاره سبز باشید تا با شما نکاتی اعجاب آور در مورد استفاده از دارو های گیاهی و کاهش وزن به اشتراک بذاریم.

 چاقی و اضافه وزن در مراحل بالاتر منجر به بروز بیماری هایی مثل آرﺗﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري رﻳﻪ،آﭘﻨﻪ،ﺧﻮاب، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ     ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ،ﺗﺮوﻣﺒﻮ آﻣﺒﻮﻟﻲ ، ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا، ﺑﻴﻤﺎري رﻳﻔﻼﻛﺲ از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮي اﺳﺘﺌﺎﺗﻮزﻛﺒـﺪي ﻏﻴﺮاﻟﻜﻠﻲ ،ﻧﻘﺮس ﻧﺎﺑﺎروري، ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺒﻲ ،ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻠﺒﻲ ، ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎري دﻓﻊ ادرار، آبﻣﺮوارﻳﺪ، ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺷﺪت اﺿـﺎﻓﻪ وزن در ﻣﺮدان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻳـﺎ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛـﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ زودرس شوند.

درمان چاقی و اضافه وزن

رژیم غذایی و ورزش دو اصل اساسی برای کاهش وزن و درمان چاقی هست. در نظر داشته باشید که 70 درصد دوره کاهش وزن رژیم غذایی هست و فقط 30 درصد کاهش وزن با ورزش کردن است. در نظر داشته باشید که کاهش وزن با تناسب اندام کاملا متفاوت هست و در تناسب اندام حرف  اول را ورزش کردن می زند.

اما استفاده از دارو برای کاهش وزن مورد تایید نیست چرا که بیشتر این دارو ها صنعتی هستند و توصیه نمی شوند. از دارو های صناعی فقط اورلیستات و سیبوترامین برای مصرف دارز مدت مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. در مقابل دارو های صنعتی گیاهان منبع مهمی برای یافتن داروهای جدید موثر در پیشگیری یا درمان چاقی و اضافه وزن هستند.

ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ و اﻓﺪرﻳﻦ

حدود 80 درصد مکمل های مورد استفاده دارای محرک های طبیعی مانند کافئین و افدرین هستند. تلفیق کافئین و افدرین، خواص گرمازا دارد که مصرف انرژی را افزایش می دهد و موجب کاهش وزن می شود. یکی از موارد مورد توجه برای چربی سوزی افزایش ضربان قلب هست. با استفاده از مصرف کافئین و افدرین ضربان قلب افزایش می یابد.

گارسینیا کامبوجیا

ﮔﺎرﺳﻴﻨﻴﺎ ﻛﺎﻣﺒﻮﺟﻴﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ روﻳﺪ و ﻣﻴﻮه آن در ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ ﻛﻪ از ﻣﻴﻮه و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه ﮔﺎرﺳﻴﻨﻴﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ می آﻳﺪ، ﻣـﺎده ﻣـﺆﺛﺮه ﮔﻴﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﺗﺎ درﺻﺪ ﻣﻴـﻮه را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳـﻦ ﻣﺎده اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑـﺎزارﻋﺮﺿﻪ می شود.

هودیا

ﻫﻮدﻳﺎ ﻳﻚﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮه دار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎري واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻲ روﻳﺪ.ادﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻫﻮدﻳﺎ ﻃﻲ ﺷﻜﺎرﻫﺎي طولانی مدت ازﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ﮔﻤﺎن ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻣﺎده ﺧﺎﺻﻲ در ﻋﺼﺎره ﻫﻮدﻳﺎ، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ P57 مسئوول خاصیت مهارکننده اشتهای آن ها است.

چای سبز، سیاه، اولانگ

ﭼﺎي در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﻧﺴﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺎره ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﭼﺎي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن می شود. دراﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎي ﺳﺒﺰ را ﺑﺮرﺳﻲ می نمایند، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﭼﺎي اوﻻﻧﮓ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و مطالعاتی از چای سیاه نیز وجود دارد.

چای سبز به عنوان یک محصول کاهش وزن به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.مکمل های چای سبز در سال 2015 به میزان 140 میلیون دلار به فروش رسیده و در جهان، دومین نوشیدنی محبوب جهان است و تنها با آب مصرف می شود.

از آنجا که هر فنجان چای سبز حاوی تقریبا هیچ کالری نبست، چای سبز می تواند سوخت و ساز بدن شما را افزایش دهد و باعث افزایش کارایی بدن شما برای سوختن انرژی شود. تحقیقات نشان داده است که چای سبز حاوی فلاونوئیدها هستند که مسئول افزایش سطح اکسیداسیون چربی و بهبود فعالیت انسولین در بدن شما هستند.

 چای سیاه با کاهش التهاب ژن و چربی امعا و احشا کمک می کند. از آنجا که یک دوره طولانی التهاب در بدن می تواند چاقی را تحریک کند ، با نوشیدن چای سیاه می توانید از چاقی ناشی از التهاب جلوگیری کنید.

چای اولانگ به علت نقش مهمی که در افزایش متابولیسم و عملکرد انسولین ایفا می کند، نقش مهمی در کاهش وزن خواهد داشت. همچنین چای اولانگ سبب افزایش فعالیت انسولین می شود که این اتفاق باعث افزایش سوختن چربی ها می شود. از این نظر نیز می توان چای اولانگ را مناسب برای کاهش وزن دانست.

کاتچین موجود در این چای (EGCG) دارای خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی است و در سلامت قلب، سیستم ایمنی بدن و متابولیسم بدن مؤثر است.

چای اولانگ همچنین دارای ویتامین ها و مواد معدنی از جمله: کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز است. کاتچین موجود در چای اولانگ اکسیداسیون چربی های اضافه بدن را به طور مستقیم هدایت می کند و از عوامل لاغری با چای اولانگ است. از تأثیرات مثبت دیگر چای اولانگ، تأثیر مثبت آن روی تعادل فعالیت غده تیروئید است.

کاپسایسین

نشان داده ده که کاپسایسین به دست آمده از فلفل های تند و قرمز، اکسایس چربی و تولید گرما تحرک می نماید. مکانیسک اصلی این اثر معلوم نیست، ولی به نظر می رسد که مواد موثره  فلفل قرمز ، سیگنال های عصبی گشاد کننده عذوق و آزاد کننده اندورفین را فعال می کنن. همچنین گزارش هایی وجود دارد که مطابق آنها وزن افرادی که به طور منظم فلفل تند استقاده می کنند کاهش می یابد.

شنبلیله

بذر شنبلیله مدت های زیادی است که به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان اختلالات متابولیک و تغذیه ای به کار رفته است. نشان داده شده که بذر شنبلیله بر رفتار غذا خوردن در حیوانات اثر داشته است. همچنین عصاره هیدروالکلی بذر ششنبلیله با دوز روزانه 1176 میلی گرم مقدار چربی خورده شده روزانه را در داوطلبان سالم دارای وزن طبیهی کاهش داده است.

کلام آخر

ﭼﺎﻗﻲ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻴﻤﺎري همه ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ است. داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي کاهش وزن ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﭼﺎق ﻳﺎ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن داراي دو ﺟﺎذﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﻴﻤﺎران، اوﻻ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺮاز داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﮔﻤﺎنﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺪارند. آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن و داروﺳﺎزان از اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺿﺪﭼﺎﻗﻲ و ﺿﺪاﺿﺎﻓﻪ وزن ﻛﻪ  ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺪاﺧﻞ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ است. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﺑﺎره اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻜﻤﻞ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪه وزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻫﻴﭻ  ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد.

 

17 نظر

  1. image

    باور کنید چای سبز معجزه می کنه من از وقتی چای سبز استفاده میکنم اشتهام به غذا کمتر شده

  2. image

    [url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] Mlwoqa <a href=https://newfasttadalafil.com/>buy cialis online prescription</a> Hsmgwp Prednisolone Tablets Online Blood cultures are positive in of all cases frequently negative in gonococcal arthritis. https://newfasttadalafil.com/ - brand name cialis online

درج نظر